Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Oznamy

2022-05-10 18:22:11

Prosíme rodičov, aby aj naďalej pri prerušení dochádzky dieťaťa do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov), predkladali aktualizované tlačivo platné od 10.5.2022: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

2022-05-02 11:27:47

Dňa 12.5.2022 o 13:30 hod. bude triedne rodičovské združenie.

2022-04-29 07:00:18

Dňa 18.5.2022 v škole prebehne celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka TESTOVANIE 5-2022.

2022-04-21 07:28:28

Na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 32/2022 sa od 21.4.2022 ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest použitím respirátora / rúška už aj v spoločných priestoroch školy.

2022-04-11 11:48:14

Veľkonočné prázdniny budú trvať od 14.4. do 19.4.2022. Začiatok vyučovania po prázdninách bude v stredu 20.4.2022.

2022-04-04 12:46:41

Súkromná základná umelecká škola NOBELA ponúka v budúcom školskom roku okrem tanečného a výtvarného odboru, vyučovanie aj v hudobnom odbore, a to spev a hru na klavír. Prihlásiť sa je možné od 1.4. do 15.6.2022 v našej škole.

2022-03-30 11:57:23

Dňa 6.4.2022 v škole prebehne celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka TESTOVANIE 9-2022.

2022-03-15 12:50:37

Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom budúcich škôlkarov, že písomné žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy v školskom roku 2022/2023 spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, prípadne aj vyjadrením príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa podávajú v termíne od 1.5.2022 do 31.5.2022.

Upozorňujeme, že pre dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31.8.2022, je v školskom roku 2022/2023 predprimárne vzdelávanie povinné.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré už našu MŠ navštevuje aj v tomto školskom roku a má záujem o jej návštevu aj v šk. roku 2022/2023, žiadosť nepodáva, ale písomne oznámi túto skutočnosť v rovnakom termíne.

Všetky potrebné tlačivá nájdete v časti: MATERSKÁ ŠKOLA - Tlačivá alebo si ich vyzdvihnete priamo v škole.

2022-03-01 08:07:46

Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov 9. ročníka, že prihlášku na vzdelávanie v strednej škole je potrebné podať na SŠ v termíne do 20.3.2022.

Bližšie informácie nájdete na: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/

2022-02-18 07:05:40

Jarné prázdniny trvajú od 21.2. do 25.2.2022. Žiadame rodičov, aby pri nástupe žiakov do školy v pondelok 28.2.2022 predložili aktualizované Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti platné od 25.2.2022.

Od pondelka 28.2.2022 sa ruší povinnosť nosenia rúšok pre žiakov ZŠ v triedach. Naďalej však ostáva povinnosť nosenia rúšok alebo respirátorov v spoločných priestoroch školy. Prekrytie dýchacích ciest je povinné aj v triedach, a to:

5 dní po ukončení individuálnej izolácie (karantény po prekonaní ochorenia alebo po kontakte s pozitívnou osobou mimo školy),

7 dní po kontakte s pozitívnou osobou, ak ide o žiaka s výnimkou z karantény (prekonanie ochorenia za posledných 180 dní alebo kompletne zaočkovaný žiak),

10 dní po úzkom kontakte s pozitívnou osobou v rámci školy (triedy).

2022-02-15 07:02:15

Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční 12.4.2022 od 13:30 do 15:00 hod. v miestnosti č. 9 (trieda 1. a 3. roč.). K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu, prípadne rozhodnutie na základe ktorého bolo dieťa zverené do výchovy.

2022-02-07 11:58:56

Prosíme rodičov, aby pri prerušení dochádzky dieťaťa do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane soboty a nedele), predkladali aktualizované tlačivo platné od 4.2.2022 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Deti, ktoré za posledných 180 dní prekonali ochorenie COVID-19 a deti kompletne zaočkované môžu školu navštevovať aj pri pozitívnom výskyte ochorenia u iného dieťaťa v triede. Rodič v tomto prípade predkladá tlačivo Oznámenie o výnimke z karantény, prípadne aj tlačivo Čestné vyhlásenie o pozitivite Ag samotestu.

2022-01-31 07:15:50

Dňa 31.1.2022 si žiaci ZŠ prevezmú výpis klasifikácie prospechu a správania za I. polrok - 5 pravidiel na pohodové zvládnutie vysvedčenia.

V piatok 4.2.2022 budú polročné prázdniny.

2022-01-25 18:17:47

Prosíme rodičov, aby pri prerušení dochádzky dieťaťa do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane soboty a nedele), predkladali aktualizované tlačivo platné od 25.1.2022 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

2022-01-05 07:13:23

Po vianočných prázdninách od 10.1.2022 pokračuje prezenčná výučba všetkých žiakov v škole.

Žiadame rodičov žiakov ZŠ, aby pred nástupom žiakov do školy a v pravidelných intervaloch využívali pridelené samotesty na ochorenie Covid-19. Rodičia si ďalšie testy môžu vyzdvihnúť v škole.

Upozorňujeme, že u žiakov ZŠ platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom alebo rúškom.

Prosíme rodičov, aby po návrate žiakov do školy predložili podpísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

2021-12-17 07:09:42

Ďakujeme všetkým rodičom za prejavenú dôveru a za pomoc pri vzdelávaní detí v tomto neľahkom roku. Predĺžené vianočné prázdniny budú trvať od 20.12.2021 do 7.1.2022. Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastné vykročenie do roku 2022 v plnom zdraví.

2021-12-02 16:35:55

V zmysle vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi sa od 6.12. do 17.12.2021 prerušuje prezenčné vzdelávanie žiakov 2. stupňa základnej školy. Žiaci sa budú vzdelávať dištančne prostredníctvom aplikácie "Škola na webe", online cez platformu "Webex" a podľa pokynov vyučujúcich.

Žiaci 1. stupňa ZŠ a deti materskej školy sa naďalej vzdelávajú prezenčne v škole. V prevádzke bude aj školský klub detí a školská jedáleň.

2021-11-26 12:28:21

Od 29.11.2021 pokračuje prezenčná výučba všetkých žiakov v škole za spísnených hygienicko-bezpečnostných opatrení. Činnosť základnej umeleckej školy a záujmových útvarov v mimovyučovacom čase nebude prebiehať.

Žiadame rodičov, aby pred nástupom žiakov do školy a v pravidelných intervaloch využívali pridelené samotesty na ochorenie Covid-19. Rodičia žiakov ZŠ, ktorí doteraz nevyužili možnosť objednať si testy na domáce použitie, môžu požiadať školu o takéto testy v pondelok ráno pri vstupe do budovy školy.

Upozorňujeme, že od 25.11.2021 platí u žiakov ZŠ povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom alebo rúškom.

Prosíme rodičov tých žiakov, ktorí neboli v škole minimálne 3 dni, aby po návrate žiakov do školy dňa 29.11.2021 predložili nové Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

2021-11-26 07:57:50

Vianočný darček pre materskú školu. Naša škola bola úspešná v rozvojovom projekte "Múdre hranie". Z finančnej podpory Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR vo výške 500,- € materská škola nakúpi didaktické hračky pre deti.

2021-11-21 13:58:38

Pre karanténne opatrenia v súvislosti s nákazou COVID-19 od 22.11. do 26.11.2021 ostávajú doma v dištančnom vdelávaní triedy 1. až 8. ročníka. Vzdelávanie sa uskutočňuje podľa pokynov vyučujúcich v aplikácii "Škola na webe".

Žiaci 9. ročníka sa naďalej vzdelávajú v škole.

Deti materskej školy sú vzdelávané prezenčne v škole.

2021-11-01 17:24:57

Jesenné prázdniny trvajú od 28.10 do 1.11.2021. Začiatok vyučovania po prázdninách bude v utorok 2.11.2021.

2021-10-19 10:25:47

Prosíme rodičov, aby pri prerušení dochádzky dieťaťa do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane soboty a nedele), predkladali aktualizované tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

2021-10-15 07:01:21

Informujeme zákonných zástupcov žiakov, že potvrdenie o návšteve školy je možné si vytlačiť na stránke www.potvrdenieonavsteveskoly.sk od 1.10. každého školského roka.

2021-10-01 17:01:18

Prijatím Vyhlášky ÚVZ SR sa od 4.10.2021 ruší povinnosť žiakov základnej školy mať prekryté horné dýchacie cesty v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Prekrytie dýchacích ciest v škole sa naďalej vyžaduje počas pohybu žiakov mimo svojej triedy.

2021-09-14 09:11:16

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, že po dohode rady rodičov sa tohtoročná plenárna schôdza rodičov školy neuskutoční. Dôvodom je zachovanie čo najbezpečnejšieho prostredia v rámci prijatých preventívnych opatrení v súvislosti s pandémiou a s tým spojeným obmedzovaním vstupu osôb do školy. Podmienky činnosti rodičovského združenia zostávajú v školskom roku 2021/2022 nezmenené. Všetky prípadné otázky riešte telefonicky s triedym učiteľom žiakov.

2021-09-09 07:54:06

Vzhľadom na zaradenie okresu Spišská Nová Ves podľa Covid Automatu od 13.9.2021 v stupni: Ostražitosť (oranžová farba), rodič povinne predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Rodičia, ktorí vyhlásenie škole doposiaľ nepredložili, sú povinní tak urobiť pri nástupe detí do školy od 13.9. Toto tlačivo sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátame víkendu). Tlačivo: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

2021-08-26 09:48:02

Informácie k nástupu do školy

Žiaci ZŠ musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania. Povinnosť nosiť rúško nemajú deti MŠ.

Žiaci ZŠ prihlásení na PCR kloktacie testy ich absolvujú 2.9.2021 o 9:00 hod. v škole. Prosíme rodičov, aby prišli podpísať tlačivá k testovaniu alebo ich priniesli žiaci v deň testovania vypísané. Tlačivo: Zber údajov, tlačivo: Súhlas dotknutej osoby

Rodičia, ktorí objednali Ag samotestovacie sety na doma, si ich budú môcť vyzdvihnúť po ich dodaní.

Vzhľadom na zaradenie okresu Spišská Nová Ves podľa Covid Automatu: Monitoring (zelená farba) rodič predkladá LEN DOBROVOĽNE pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní tlačivo: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie Covid-19 v škole sa karanténa nebude vzťahovať na žiakov, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonali ochorenie pred nie viac ako 180 dňami. V tom prípade rodič predkladá tlačivo: Oznámenie o výnimke z karantény.

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 dní z dôvodu ochorenia musí predložiť "Potvrdenie o chorobe" od všeobecného lekára re deti a dorast.

2021-08-18 09:51:48

Nástup do školy – testovanie žiakov základnej školy

Na začiatku školského roka je možné absolvovať dobrovoľné testovanie žiakov v škole prostredníctvom PCR kloktacích testov. Možnosť testovania môžu využiť všetci žiaci. Táto možnosť bude dostupná len na začiatku školského roka. Prosíme rodičov, ktorí majú o takýto druh testovania záujem, aby to škole nahlásili do 25.8.2021.

V priebehu školského roka je možné využiť dobrovoľné samotestovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí. Možnosť testovania môžu využiť všetci žiaci. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, dostanú sadu testov na domáce použitie. Prosíme rodičov, ktorí majú o takýto druh testovania záujem, aby to škole nahlásili do 25.8.2021.

Tieto testy nie sú povinné a sú bezplatné. Záujem o testovanie nahlasujte e-mailom na adrese: skola@zsmlynky.edu.sk alebo prostredníctvom SMS na telefónnom čísle: 0905 771 459 do 25.8.2021 vrátane.

2021-08-02 09:06:47

Otvorenie nového školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2.9.2021 o 7:45 hod. v jednotlivých triedach. Hromadné otvorenie šk. roka nebude.

2021-07-01 20:48:44

Informácia k stravovaniu v školskej jedálni od 1.9.2021

Od septembra 2021 sa ukončuje plošné poskytovanie dotácie na stravu detí v ZŠ a poslednom ročníku MŠ. Dotáciu na stravu, teda stravovanie zadarmo už bude možné poskytnúť len pre deti:

1) dieťa žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi - rodič je povinný predložiť potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

2) dieťa žijúce v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima - rodič je povinný predložiť potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

3) dieťa žijúce v domácnosti, v ktorej si ani jeden rodič neuplatnil na toto dieťa sumu daňového zvýhodnenia - rodič je povinný predložiť čestné vyhlásenie - TLAČIVO.

Dieťa bude mať nárok na bezplatné stravovanie od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom rodič predloži požadované potvrdenie. Pre bezplatné stravovanie od 1.9.2021 je potrebné toto potvrdenie predložiť najneskôr do 10.8.2021.

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky