Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Oznamy

2020-09-15 11:56:20

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 14.9.2020 sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1.10.2020. Táto povinnosť platí pre žiakov 2. stupňa ZŠ počas celého pobytu v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov. Nosenie rúška nie je povinné pre žiakov 1. stupňa ZŠ a deti materskej školy, je však odporúčané.

2020-09-14 11:38:20

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, že po dohode rady rodičov sa tohtoročná plenárna schôdza rodičov školy neuskutoční. Dôvodom je zachovanie čo najbezpečnejšieho prostredia v rámci prijatých preventívnych opatrení v súvislosti s pandémiou a s tým spojeným obmedzovaním vstupu osôb do školy. Podmienky činnosti rodičovského združenia platné minulý školský rok zostávajú nezmenené i v školskom roku 2020/2021. Všetky prípadné otázky riešte telefonicky s triedym učiteľom žiakov. 

2020-08-06 08:07:11

Otvorenie nového školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 2.9.2020 o 7:45 hod. v jednotlivých triedach školy. Od 3.9.2020 prebieha riadne školské vyučovanie v MŠ, ZŠ a ŠKD so zvýšenými hygienickými opatreniami. Dochádzka na vyučovanie v základnej škole je pre žiakov povinná.

Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou rodičov žiakov prvého ročníka ZŠ a rodičov detí MŠ, ktorí sa v priestoroch školy zdržiavajú len nevyhnutný čas.

V čase od 2.9. do 14.9.2020 je používanie rúšok v interiéri školy povinné pre žiakov 2. stupňa a odporúčané pre žiakov 1. stupňa a detí MŠ. Po tomto termíne žiak nosí rúško vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej triedy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces. Zákonný zástupca preto zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorázové vreckovky.

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do školy ČESTNÉ VYHLÁSENIE a po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné VYHLÁSENIE o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19, ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie podozrenia z ochorenia, potvrdenie ochorenia a karantény, ak bola dieťaťu nariadená. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Stravovanie detí a žiakov je zabezpečené obvyklým spôsobom so zvýšenými hygienicko-epidemiologickými opatreniami. Žiaci ZŠ majú stravovanie zabezpečené bezplatne. Stravníci s potrebou diétneho stravovania sú povinní predložiť potvrdenie od lekára špecialitu.

Tvorba web stránok webing.sk