Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Oznamy

2023-01-25 11:17:31

Vážení rodičia a priatelia školy, srdečne Vás pozývame na Karneval dňa 17.2.2023 o 9:30 hod. v telocvični školy.

2023-01-24 13:13:40

Preteky v zjazdovom lyžovaní detí MŠ a žiakov ZŠ organizuje škola vo štvrtok 9.2.2023 v Lyžiarskom stredisku Mlynky - Biele Vody - PROPOZÍCIE

2023-01-18 09:13:31

Riaditeľ školy udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno na dni 19.-20.1.2023 z dôvodu snehovej kalamity.

2023-01-13 07:33:44

Dňa 23.1.2023 o 15:00 hod. sa v IX. triede uskutoční rodičovské združenie pre 8. a 9. ročník.

2023-01-11 14:48:46

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov základnej školy, že v prípade záujmu si môžu v škole jednorázovo kedykoľvek vyzdvihnúť AG testy na COVID-19 v počte 5 ks (1 balenie) na žiaka.

2023-01-05 11:49:40

Pripomíname zákonným zástupcom detí MŠ a žiakov ZŠ, že pri nástupe do školy po vianočných prázdninách 9.1.2023 a potom po každom prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti".

2023-01-02 08:38:16

Od 1.1.2023 dochádza k zmene výšky poplatkov za stravovanie v školskej jedálni nasledovne: dieťa MŠ poldenný pobyt 1,55 €, dieťa MŠ celodenný pobyt 1,90 €, žiak 1. st. ZŠ 1,50 €, žiak 2. st. ZŠ 1,70 €.
Od 1.1.2023 sa tiež upravuje výška poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole na 15,- € mesačne.

2022-12-19 10:02:19

Vianočné prázdniny budú trvať od 23.12.2022 do 6.1.2023. Začiatok vyučovania po prázdninách bude v pondelok 9.1.2023. Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastné vykročenie do roku 2023.

2022-12-01 07:07:12

Vážení rodičia a priatelia školy, srdečne Vás pozývame na Vianočnú akadémiu s vystúpením detí materskej školy, základnej školy, školského klubu detí, základnej umeleckej školy dňa 19.12.2022 o 14:00 hod. v telocvični školy.

2022-11-04 07:26:25

Dňa 10.11.2022 v škole prebehne celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka KOMPARO.

2022-10-24 11:16:46

Jesenné prázdniny trvajú od 28.10 do 1.11.2022. Začiatok vyučovania po prázdninách bude v stredu 2.11.2022.

2022-10-07 07:17:49

Informujeme zákonných zástupcov žiakov, že potvrdenie o návšteve školy je možné si vytlačiť na stránke www.potvrdenieonavsteveskoly.sk od 1.10. každého školského roka.

2022-09-08 09:18:50

Dňa 19.9.2022 sa bude konať celoškolské rodičovské združenie o 14.00 hod. v budove školy.

2022-08-18 10:35:33

Oznamujeme zákonným zástupcom detí MŠ a žiakov ZŠ, že pri nástupe do školy 5.9.2022 a potom po každom prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti".

V prípade, že rodič toto vyhlásenie nepredloží, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval lekára, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

2022-08-01 08:57:05

Od 1.9.2022 dochádza k zmene výšky poplatkov za pobyt dieťaťa v materskej škole na 13,- € mesačne a za pobyt dieťaťa v školskom klube detí na 5,- € mesačne. ŠKD bude len pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

Poplatok môže byť znížený alebo odpustený, ak je dieťa členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

2022-08-01 08:54:21

Od 1.9.2022 dochádza k zmene výšky poplatkov za stravovanie v školskej jedálni nasledovne: dieťa MŠ poldenný pobyt 1,28 €, dieťa MŠ celodenný pobyt 1,54 €, žiak 1. st. ZŠ 1,21 €, žiak 2. st. ZŠ 1,30 €.

Za stravu neplatí alebo ju len čiastočne hradí zákonný zástupca dieťaťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, zákonný zástupca dieťaťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima a zákonný zástupca dieťaťa v poslednom ročníku MŠ a žiaka v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil daňový bonus. Žiak nad 15 rokov má nárok na bezplatnú stravu aj v prípade, ak rodič poberá daňový bonus. Tieto skutočnosti je potrebné škole oznámiť a preukázať.

2022-08-01 08:41:09

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2022 o 7:45 hod. v budove školy.

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky